Растителна защита, торове, семена

Контрол на плевелите в посевите с картофи с почвени и вегетационни хербициди

2017-03-09 

У нас посевите с картофи са съсредоточени главно в планинските и полупланински райони, но и в равнинната ни част. Висок и качествен добив от тях може да се получи, ако стриктно се спазва технологията за отглеждането им. Като всяка култура те са гостоприемници на болести, неприятели и определени плевелни видове.

Картофените посеви най-често заплевеляват с  широколистните плевели: див синап, видовете щир, тученица, дива ряпа, петниста бударица, овчарска торбичка, а от едногодишните житни плевели с видовете кощрява, полска лисича опашка, кръвно просо, кокоше просо. Наблюдава се постепенно увеличаване на многогодишните коренищни плевели- балур, пирей, троскот и от кореновоиздънковите- паламида, поветица, млечок. По-рядко се намират пипериче и лепка от едногодишните и полски хвощ и орлова папрат от многогодишните.

При контрола на плевелите в посевите с картофи са застъпени агротехнически и химически мерки.

От агротехническите мерки голямо значение имат: подготовката на почвата за засаждане, внасяне на почвени хербициди, вегетационни обработки. С ранното пролетно брануване, култивиране и фрезуване на площите се унищожават ранните плевели, запазва се почвената влага, разрушават се по-големите буци пръст и почвената кора.

Съчетаването на почвените обработки и третирането със селективни хербициди гарантират чисти от плевели площи.

Почвеното внасяне на хербициди е по-ефективно, доказано в практиката, защото се извършва преди поникване на културата, в ранни фази от развитието на плевелите, когато са най-уязвими към химическите средства, посевите остават чисти от плевели в продължение на 2-3 месеца.

При почвено внасяне на хербициди е важно да се спазват следните изисквания:

- да се знае видовият състав на всяка площ, за да се подберат най-ефикасните хербициди;

-почвата да бъде добре обработена, без буци, растителни остатъци и да има оптимална влажност.

 Почвени хербициди:

·        Срещу едногодишни широколистни плевели - бяла лобода, черно куче грозде, пипериче, видовете щир и други площите се третират почвено с един от хербицидите: Зенкор - 70-80 г/ дка; Еклипс 70 ВДГ- 70 г/ дка; Калин фло- 200-250 мл/ дка; Линурекс 50 СК- 200-250 мл/ дка; Нуфлон СК- 100-160 мл/ дка.

·        Срещу едногодишни житни (лисича опашка, кокоше просо, балур от семе, кощрява и др.) и широколистни плевели (бяла лобода, черно куче грозде, пипериче, щир и др.) почвено, след засаждане преди поникване на картофите и на плевелите, може да се внесе езин от хербицидите: Пендинган 330 ЕК- 400-600 мл/ дка с 20-40 л вода/ дка; Стомп Аква-350-400 мл/ дка; Стомп нов 330 ЕК-400-500 мл/ дка; Дуал голд 960 ЕК/ Тендър ЕК- 150 мл/ дка.

 Ниските дози се прилагат, ако се очаква по-слабо заплевеляване, а високите - при по-тежки почви и по-висока степен на заплевеляване. Картофените посеви не бива да се окопават скоро след внасяне на хербицидите.

След като премине действието на почвените хербициди при необходимост се извършва вегетационно пръскане, тъй като в полските райони поникват вторично заплевеляване.

 Вегетационни хербициди:

·        Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т. ч. балур от коренища посевите могат да се третират с един от регистрираните хербициди: Селект 240 ЕК- 40-80 мл/ дка+ прилепител Амиго-80-160 мл/дка; Тарга супер 5 ЕК-250-300 мл/ дка; Леопард 5 ЕК/Навигатор 5 ЕК- 150-200 мл/ дка; Селект супер 120 ЕК- 80-160 мл/ дка; Титус 25 ДФ-4-6 г/ дка+прилепител Тренд-1%; Фузилад форте - 90-130 мл/ дка; Фуроре супер 7,5 ЕВ-120-200 мл/ дка, Стратос Ултра – 100-150 мл/дка. Ниските дози са ефективни срещу едногодишните житни плевели във фаза 3-и-5-и лист, а високите- срещу многогодишните житни плевели, вкл. срещу балур от коренища, който е чувствителен при височина 10-20 см.

·        Вегетационно пръскане срещу едногодишни широколистни плевели с един от хербицидите: Еклипс 70 ВДГ- 60 г/ дка; Зенкор 70 ВДГ- 60-70 г/ дка(при височина на културата 5-10 см); Базагран 480 СК-200 мл/ дка (при височина на културата 2-и-4-и лист (трилистник)

При работа с химически средства за растителна защита строго трябва да се спазват изискванията за  опазване на хората, животните, птиците и рибите от натравяне, а околната среда от замърсяване.

 Статията е авторска и е публикувана в сп. „Практично земеделие” – бр.3/ март 2017 г. Подробности за абонамент: 0888 58 54 68.