Растителна защита, торове, семена

Сусам сорт „Невена” – принос на българската селекция в решаване на световно значим проблем

2017-04-27 

Сусам сорт „Невена” олицетворява напредъка на българската селекция по отношение на един световно значим проблем, а именно селекционирането на сортове сусам подходящи за механизирано прибиране.  С този сорт и със сорта  и със сорт „Гинра” – високопродуктивна пшеница  ИРГР Садово получи наградата на конкурса за иновации на АГРА 2017 в раздела „Семепроизводство и посадъчен материал“.

Към настоящия момент 99% от площите засети със сусам в света се прибират на ръка. Научният колектив занимаващ се със селекция  на сусам в ИРГР „Константин Малков“ Садово, след повече от 25 годишни, комплексни проучвания успя да създаде технологично постижение, каквото се явява сорт „Невена”. С този сорт и със сорта  и със сорт „Гинра” – високопродуктивна пшеница  ИРГР Садово получи наградата на конкурса за иновации на АГРА 2017 в раздела „Семепроизводство и посадъчен материал“.

През 1989 г. в Института в гр. Садово са получени първите материали с неразпукващи се кутийки, които притежават много проблемни особености. През следващите години много от недостатъците са отстранени, но все още кутийката остава плътно затворена и това затруднява нормалното овършаване на семената. През 2006 г. стартира хибридизационна програма, в която са включени селекционни линии сусам с разпукващи и неразпукващи се кутийки. Като резултат, въпреки добрата характеристика на кутийката, голяма част от новите хибриди губят семената си на полето, когато растенията достигнат технологична зрялост. Белегът „прикачена плацента”, който съдейства за задържането на семената на полето е открит през 2011 година у настоящия сорт „Невена” при полски експерименти свързани с комбайниране на новите генотипи.

Сортът е получен в резултат на тази хибридизация между селекционната линия с неразпукващи се кутийки Садово 3959-3 и сорт „Милена” - с разпукващи се плодни кутийки. 

 

Сорт „Невена” притежава всички характеристики за сусам подходящ за механизирано прибиране.

Растенията задържат семената си на полето и ги освобождават лесно в овършаващия механизъм, силата необходима за откъсване на семенцето от плацентата се равнява на 5,14 g. Растенията са високодобивни, устойчиви на болести и узряват на полето без необходимост от използване на дефолиант. Вкусовите качества на сорта са отлични. Сортът е изпитван 3 години в системата на ИАСАС и е признат през 2016 г.

За аналог на българския сорт „Невена” в световната литература се посочват данни само в някои разработки на фирма Sesako, САЩ.  Към този сорт и разработките на учените в ИРГР – Садово в това направление официален интерес  е заявен от Франция, Израел и Португалия. Благодарение на подобрените си технологични качества сорт Невена, през последните две години, бързо се превърна в атракция сред фермерите и бележи тенденция на увеличаване на площите, дори и в Северна България.

С внедряването в практиката на сусам сорт „Невена” ще се даде възможност тази култура да се отглежда механизирано, което ще спомогне за силно намаляване себестойността на продукцията, за чувствително повишаване рентабилността от отглеждането и  и за много по-широко внедряване на тази ценна култура в българското земеделие.

Основната ни цел е: България да се превърне от голям вносител в сериозен производител и износител на сусам !

В заключение може да обобщим, че сусам сорт „Невена” е резултат от дългогодишни научни проучвания, изключително полезен за практиката и е едно ново иновативно постижение на световно ниво.

Гл. ас. Иван Алексиев,

ИРГР Садово

/Статията е авторска и е публикувана в бр.4/април 2017 г. на сп. „Практично земеделие”/