Растителна защита, торове, семена

УСПЕШНИ РЕШЕНИЯ И НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (обзор)

2017-09-01 

В поредица от открити дни проведени на територията на цялата страна, тази година  ДюПон Растителна Защита представи на земеделските производители успешни и наложили се решения, както и нови предложения за растителна защита на пшеница, царевица, рапица и слънчоглед.

На опитните полета бяха показани резултатите от използването на цялостните технологии за защита на житните култури, които ДюПон предлага. Земеделските производители имаха възможност да се убедят в качествата както на вече наложилите се хербициди и фунгицид, така и да видят в реални условия действието на нови продукти, които ще бъдат на пазара през 2018 година. 

Представени бяха Гранстар® Супер, Рефайн™ Екстра, както и два нови дву и три компонентни хербицида, които ще бъдат предлагани на пазара през следващите години.

За контрол на болестите на земеделските производители бяха представени както утвърдилите се вече фунгициди Кредо™ 600 СК, Аканто™ 250 СК и Аканто™ Плюс, така и новото предложение на ДюПон за следващата година Сиелекс™.

Кредо™ 600 СК може да бъде приложен в доза 150 мл/дка във фаза първи, втори стъблен възел на културата (Т1) или по-късно, във фаза флагов лист (Т2)

Благодарение на състава си и на едно от съдържащите се  в него активни вещества  хлороталонил, Кредо™ 600 СК действа върху всички икономически важни разреди гъбни патогени, като осигурява продължително предпазно действие, дори и при много влажни условия. Не случайно хлороталонил е най-използваният фунгицид в растителнозащитните програми при житни култури във Великобритания. За да се извлече максимумa от предпазното действие на продукта, Кредо™ 600 СК трябва да се прилага превантивно, преди развитието на симптомите. Пикоксистробин е най-новата генерация стробилурин и единствения с пълно системно действие, защитаващ и новия прираст след приложение. Освен ефективната му защита срещу болестите пикоксистробин прритежава и силно  физиологично действие,   което се изразява в стимулиране на фотосинтезата, културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и устойчивостта на стресови фактори на околната среда.

Аканто™ Плюс е вече добре познат на земеделските производители и отзивите на тези, които му се довериха, са изключително позитивни. Аканто™ Плюс е системен, широкоспектърен фунгицид като представлява суспензионен концентрат (СК), съдържащ 200 г/л пикоксистробин и 80 г/л ципроконазол. Комбинацията от двете взаимно допълващи се активни вещества от една страна е гаранция за широкия спектър на действие на продукта, а от друга е предпоставка за минимизиране на опасността от развитие на резистентност. Другото му предимство е силния физиологичен ефект, който оказва върху растенията. Културата по-лесно преодолява стреса, повишава устойчивостта си срещу неблагоприятни климатични фактори, подобрява усвояването на азота и водата, и като цяло – добивът е по-висок.

За да се извлече максимума, е най-добре Аканто™ Плюс да се използва в доза 60 мл/дка за второ фунгицидно третиране във фаза флагов лист на културата. Аканто™ Плюс притежава силно изразено предпазно и лечебно действие, като нашата препоръка е да се прилага превантивно или в ранни етапи на развитие на болестите преди видимите симптоми да са се развили. Навременното му приложение може  да предпази посевите за дълъг период от време в зависимост от интензивността на нападение и климатичните условия.

Препоръчваме Аканто™ 250 СК за първото фунгицидно третиране, като даваме възможност на земеделските производители за избор на партниращ продукт в зависимост от степента на нападение и вида болести, като нашата препоръка за най-добър партньор са фунгициди на база чист епоксиконазол

Новото предложение на ДюПон – Сиелекс™ е комбинация от карбоксамид (SDHI) и триазол за контрол на широк спектър от болести. Неговата продължителна защита, превантивно и лечебно действие, както и силно изразеното растежно регулаторно / физиологично действие спомагат за постигането на постоянни високи добиви дори и при неблагоприятни условия.

 За контрол на плевелите при царевица на земеделските производите бяха представени Принципал™ Прюс и новият хербицид Ариго™.

 Принципал™ Плюс контролира всички икономически значими житни и широколистни плевели при царевицата и  се отличава с множество предимства благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества в състава си. Избирайки Принципал™ Плюс,  земеделският производител  получава широк спектър на контролираните плевели, отлична селективност спрямо културата, силно системно действие, бърз инициален ефект, няма нужда от хербициден партньор, удобен за работа и няма ограничение за следващите култури в сеитбооборота. Освен това е отлична алтернатива на почвените хербициди или при липса на ефект от тях поради почвено засушаване, непосредствено след приложението им.

Принципал™ Плюс се прилага от 2-ри до 6-ти лист на културата в доза 44 гр/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90.

Ариго™ ВГ е нов широкоспектърен хербицид, койтоосигурявапъленконтролнажитни и широколистниплевелиприцаревицасамо с еднотретиране. Ариго™ ВГ е надежден, сигурен и гъвкавхербицид с широкинтервалнаприложение.

Ариго™ ВГ е хомогеннагранулиранасмес, разтворимавъввода (ВГ).

Ариго™ ВГ е мощнакомбинацияоттриактивнивещества - никосулфурон, римсулфурон и мезотрион. Продуктътсеприлага в доза 33 гр/дка с 0,1% прилепител Тренд® 90 от 2-ри до 8-ми листнацаревицата.

В редицапроведениопити, както в България, така и в останалитедържавиотЕвропа, Ариго™ ВГ седоказакатомощноновопредложение, съчетаващо в новаформулациядваотводещитепродуктизаконтролнажитнитеплевели с отличенпротивошироколистенхербицид с почвенефект, създавайкиновстандарт в контроланаплевелиприцаревицата.

За контрол на плевелите при слънчоглед беше представена добре познатата на земеделските производители технология ЕкспресСън®.