Растителна защита, торове, семена

Обсъжда се нова Наредба за проверка на оборудването, използвано за растителната защита

2015-01-22 

На официалната интернет страница на Контролно-техническата инспекция (КТИ) –агенция към Министерството на земеделието и храните, е публикуван Проект за Наредба за периодичните проверки на оборудването за прилагане на

продукти за растителна защита. Тази наредба се издава на основание чл. 10в. (1) от Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника изм. ДВ. Бр 61 от 25.07.2014§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността (ЕС) за постигане на устойчива употреба на пестициди.

С Наредбата се определят условията и реда за провеждането на периодичните проверки и контрол на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ), използвано на територията на Република България. Уточняват се и изискванията към стационарни и мобилни контролно-технически пунктове за периодични

проверки на ОППРЗ.

Периодичните проверки са задължителни за всяко регистрирано в Република

България ОППРЗ използвано за професионални цели. Наредбата не се отнася за оборудване за ръчно прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ), гръбни пръскачки и оборудване за прилагане на ПРЗ използвано в много ограничен мащаб.

С наредбата Контролно техническа инспекция (КТИ) се задължава да изготвя и публикува на страницата си в интернет график за представяне на ОППРЗ за проверка, съдържащ дата и място на провеждането. Всяко физическо или юридическо лице собственик на ОППРЗ, или упълномощено от него лице, е длъжно да представя за проверка използваното оборудване съобразно графика оповестен от КТИ.

Периодичните проверки се извършват от комисии, членовете на които са определени със заповед на изпълнителния директор на КТИ. Формата и съдържанието на протокола за периодична проверка на техническата изправност на ОППРЗ се утвърждава със заповед на изпълнителния директор.

Определни са и изискванията към стационарни и мобилни контролно-технически

пунктове, където ще се извършват проверките. Контролно-техническите пунктове трябва да притежават оборудване съгласно Приложение №2, позволяващо извършването на измерванията.

Растителнозащитното оборудване (ОППРЗ) по смисъла на тази нардба подлежи на периодична проверка на техническата изправност, както следва:

1. Новото оборудване се проверява най-малко веднъж в рамките на петте години след

пускането му в употреба, но не по-рано от края на третата година;

2. Периодичността на проверките на оборудване, което не е ново до 2020 година е 5 години;

3. Периодичността на проверките на оборудване, което не е ново след 2020 година е 3

години.

След 26 ноември 2016 г. до употреба се допуска само ОППРЗ успешно преминало

проверката. ОППРЗ пуснато в употреба в друга държава членка на Европейския съюз, може да бъде използвано на територията на Република България, при условие, че е било проверено от компетентните органи в другата държава членка на Европейския съюз и притежава валиден документ за направена проверка. След изтичане на срока на валидност на този документ, ако оборудването се използва на територията на Република България, за него се прилагат изискванията на тази наредба.

 При установяване на неизправности, комисията, извършила периодичния преглед на

ОППРЗ, издава протокол за периодична проверка на техническата изправност в който се отразяват неизправностите и спира оборудването от работа. Проверка за отстраняване на неизправностите се осъществява чрез повторна частична проверка от комисията издала протокола, съгласно актуализирания график. Ако след спирането му оборудването се използва, КТИ налага санкции по чл.18, чл.20 и чл.22б от ЗРКЗГТ.

 ”Оборудване за прилагане на продукти за растителна защита използвано за

професионални цели”, по смисъла на тази наредба са:

- щанговите пръскачки (за полски култури) с дължина на щангата над 3 метра, агрегатирани към трактор или самоходно шаси или компановани като комбиниран агрегат за сеитба, самоходни или монтирани към влак или въздухоплавателно средство;

- вентилаторните пръскачки (за трайни насаждения - храсти и дървета) агрегатирани към трактор или самоходно шаси.

 

Източник: http://kti.government.bg/