Растителна защита, торове, семена

ДюПон – Максимум защита на житни култури - безкомпромисен Бонус пакет за 500 дка

2015-02-08 

С новия пакет за максимум защита на житни култури ДюПон Ви предлага професионална грижа за чисти от болести и плевели посеви при отлична ефикасност и най-висока степен на селективност. Получавате сигурност и дълготрайно действие за достигане на високи количествени и качествени показатели на зърното.

Отлична защита на 500 дка житни култури

Този безкомпромисен  пакет  е създаден да защити 500 декара житни култури. Избирайки нашето ново предложение вие получавате най-селективният за културите и доказал своите качества в борбата с плевелите хербицид Гранстар® Супер и Кредо® - първият продукт от новата серия Висша класа фунгициди, която ДюПон ще предложи на българския пазар през следващите години. 

По-добра цена

За да бъде съобразен очакванията на земеделските производители, Гранстар® Супер е на по-ниска цена спрямо миналата година, а в пакета са включени  75 литра Кредо® на цената на 70, като цената на пакета е съобразена с регистрираната доза и на двата продукта.

Отличен контрол и 100% селективност

Гранстар® Супер е хербицидът с най-широк интервал на приложение при 100% селективност за културата , който се наложи на пазара като мощно оръжие срещу над 70 вида типични широколистни плевели, включително и упорити в т.ч. лепка и паламида.

Висшата класа в защитата от болести

Кредо е ефективен срещу всички икономически значими болести при пшеница и ечемик и е с комбинирано предпазно, изкореняващо действие и  лечебен ефект.

Пикосистробин е единственият стробилурин на пазара с пълно системно действие и газов ефект. Пикосистробин се абсорбира бързо от листата на културата и се придвижва в проводящите тъкани, като осигурява добро и равномерно разпространение във и върху листната повърхност.

Влиянието на продуктите Кредо® и Талиус® върху физиологичния статус на млади растения от пшеница

 

През 2014 година проведохме изследване с цел да се проучат ефектите на листното третиране с Талиус®, Кредо® и други фунгициди на ДюПон в процес на регистрация върху физиологичния статус на млади растения от пшеница, отглеждани при оптимален и нарушен воден режим.

Постановка на опита

Съдовият опит беше изведен в оранжерия на катедра Физиология на растенията и биохимия към Аграрен Университет  Пловдив .

Във фаза начало на братене част от растенията бяха третирани с фунгицида Талиус® (20 мл/дка) , а другата  беше оставена нетретирана. Във фаза край на братене/удължаване на стъблото беше приложен фунгицида Кредо® (100 мл/дка).

Третираните и нетретираните растения бяха поддържани 20 дни при оптимална почвена влажност – 65 - 70% ППВ. След този период  съдовете бяха разделени на две групи, съответно с (1) оптимален воден режим и (2) 7-дневно засушаване до 35-40% ППВ. Засушаването беше реализирано чрез редуциране на поливните норми до достигане на  35-40% ППВ при 65-70% за контролите.

В края на засушаването бяха извършени физиологичните анализи: листен газов обмен, хлорофилна флуоресценция и фотосинтетични пигменти.

Проведеното проучване показа, че в условия на засушаване пшеничните растения, които са  превантивно третирани с фунгицидите Талиус® и Кредо®, имат по-добре съхранена фотосинтетична функция спрямо нетретираните растения. 

 

ФОТОСИНТЕТИЧНИ ПИГМЕНТИ

Фотосинтетичните пигменти са най-важният компонент на фотосинтетичния апарат, чрез който се осъществява поглъщането на светлинните кванти и трансформирането на тяхната енергия в химическа. Освен при критични периоди от жизнения цикъл на растенията, загубата на пигменти при стресово напрежение на фактор на околната среда е индикатор на случаи като: прилагане на хербициди, недостиг на минерални елементи, воден дефицит и др.

Съотношението между хлорофила и хлорофил b в надземните органи широко се използва като индикатор на реакцията към силата на светлината, а също така и като ранен индикатор на стареенето.

Съотношението между хлорофили и каротеноиди се счита за чувствителен маркер, който различава естественото навременно стареене и стареенето, дължащо се на стресови фактори на околната среда.

Изпитваните фунгициди оказват положителен ефект върху съдържанието на фотосинтетичните пигменти в условия на засушаване. 30 дни след третирането съдържанието на хлорофил а е значително по-високо спрямо контролния вариант (средно с 16,8%). По отношение на хлорофил b и каротиноидите е налице подобна тенденция. Най-ясно изразен положителен ефект върху съдържанието на фотосинтетичните пигменти се наблюдава при препарата Кредо® (съответно: 29% - за хлорофил а, 27% - за хлорофил b и 31% - за каротиноидите).

Физиологията и връзката и с добива

Получените положителни резултати от приложението на продуктите Талиус® и Кредо® върху физиологичния статус на пшенични растения в условия на нарушен воден режим  мотивираха провеждане на полски опити с приложение на продуктите  върху пшеница в реални условия. Опитите се извеждат в Учебно-експерименталната база на Аграрния университет – Пловдив.  Едногодишните данни показват известна тенденция към повишаване на добива , която по-вероятно се дължи на фунгицидното действие на продуктите, тъй като високото количество валежи през  2014 г. не създаде обективни условия за оценка на ефектите на Талиус® и Кредо®  в условия на нарушен воден режим.  През настоящата година опитите продължават.

ДюПонТМТалиус®

Най-новият мощен фунгицид за борба с брашнестата мана

За да бъдат пшеницата и ечемикът предпазени и да се постигнат високи добиви борбата с болестите трябва да започне още в началните фази от развитието на културите.

 

Благодарение на активното си вещество прокиназид Талиус® е еталон в борбата с брашнеста мана и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсто засети посеви.

Талиус® е най-ефективен, когато се прилага предпазващо, за недопускане възникването на инфекция или в начални етапи, до 48 часа от развитието на инфекцията, когато проявява стопиращо действие спрямо патогена.

Талиус® е регистриран в доза 20 мл/дка за контрол на брашнеста мана. Нашата препоръка е за приложение в доза 15 мл/дка в комбинация с фунгициди на база триазол, защото Талиус® в резервоарна смес повишава ефективността на фунгицидите срещу другите  болести по житните култури, доказано при научни и производствени опити.

Талиус® може да се прилага или от край на братене и начало на удължаване на стъблото (Т1) или от начало до пълна поява на флагов лист (Т2).

При ечемик, третирайте с Талиус®  във фенофазибратене - вретенене, в зависимост от степента на заразата. Няма ограничение за приложение при пивоварен ечемик.

Талиус® действа главно срещу брашнестата мана по житните култури. Притежава и действие срещу ръждите, но за пълно покриване на спектъра от болести е необходимо да се комбинира с други разрешени за целта фунгициди напр. на база тебуконазол, епоксиконазол, флутриафол, пропиконазол, и др.

 

Повече информация: www.dupont.bg