Растителна защита, торове, семена

КОРАГЕН™ 20 СК - ефективната защита от неприятели при царевицата

2019-05-08 

От години царевицата е най-разпространената фуражна култура в нашата страна и има висок продуктивен потенциал. Царевицата се напада от голям брой неприятели, които противно на доскорошните разбирания могат да причинят сериозни щети , което да доведе до сериозни загуби от потенциалния добив. Тези загуби могат  да бъдат предотвратени чрез извеждане на адекватна химична борба.

Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби.

Царевичният стъблопробивач е един от икономически най-важните неприятели при тази култура. В зависимост от климатичните условия, той развива 1 - 2 две поколения на година. Женските снасят между 10-40 яйца в сухите остатъци под листата. След около седмица развиващите се ларви може да се забележат през прозиращите яйца. В зависимост от  температурите, периода от яйцеснасянето до излюпването им отнема между 4 и 10 дни.  Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица и да причини икономически загуби. След излюпването на яйцата, ларвите се хранят с листата , след което пробиват стеблото и навлизат в него. Пробиването на тунели често води до пречупване на стъблото, окапване на съцветия и загуба на функционалността на проводящата система. Това може да има тежки последствия за царевичния посев, особено през сезона, когато популацията на вредителя е най-висока.

Отделянето на микотоксини от видовете гъби от род Fusarium е пряко свързано с присъствието на ларви на царевичния стъблопробивач Ostrinia nubilalis. Хранейки се с разстителните тъкани, ларвите на царевичния стъблопробивач създават първоначални входове за патогенните гъби от род Fusarium. Движението им в растението благоприятства разпространението на спорите на патогенната гъба.

КОРАГЕН™ 20 СК Е МОДЕРНОТО РЕШЕНИЕ СРЕЩУ НЕПРИЯТЕЛИТЕ ПО ЦАРЕВИЦАТА

Кораген™ 20 СК е инсектицид от ново поколение, от химичната група на антраниламидите, притежаващ нов начин на действие, с предимно стомашно, но и контактно действие, изразен ово-ларвициден ефект, като при някои видове действа и на възрастните. Активното вещество действа върху специфични рецептори, които играят важна роля при мускулната активност (т.нар. рианодинови рецептори). След третиране с Кораген™ 20 СК ларвите спират да се хранят почти веднага, но загиват след 24-60 часа. Може да върнат част от поетата храна и така да останат залепени за листа, без да нанасят никакви щети. Кораген™ 20 СК се придвижва трансламинарно в растението и има удължено последействие, като запазва високата си активност 14-21 дни след третирането.

Третиране с Кораген™ 20 СК се препоръчва в доза 10-15 мл/дка при царевицата и в приложение 5 до 7 дни след засичане пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност.

За България той е 10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство.

Ако не са заложени феромонови уловки, се препоръча обследването да се направи след наблюдаван засилен летеж на възрастните. Отново критерий за третиране е достигането на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Само едно третиране с Кораген™ 20 СК обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред Lepidoptera/Пеперуди в т.ч. и видовете нощенки. В региони с висока плътност на неприятелите, може да е необходимо и второ третиране с инсектицид.

Кораген™ 20 СК е изключително ефективен не само при царевица, но и при голям брой други култури, като успешно контролира широк спектър от гризещи наприятели като: Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis), Нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis), Колорадски бръмбар, Картофен молец, Ябълков плодов червей, листоминиращи молци, листозавивачки, Сливов плодов червей, Източен плодов червей, Малка зимна педомерка, Прасковен клонков молец, Плодови червеи, Кестенов хоботник, Прасковен молец, Лешников хоботник, Гроздови молци, Малка лозова листозавивачка, Доматен миниращ молец и др.

Допълнителна информация: http://www.fmcagro.bg/