Растителна защита, торове, семена

Марта Йонкова, СМАРТ АГРОСТАРТ: За живи села трябва активно общество

2019-07-22 

Кампанията „Заедно за българското село“ си поставя амбициозната задача да въвлече обществеността в законотворческите процеси

 Интервю на „Практично земеделие“

-Г-жо Йонкова, вашата фондация стартира интересна кампания. Разкажете ни повече за нея!

-       -Кампанията „Заедно за българското село!“ има за цел да информира широката общественост за настоящото състояние и промените в политиките и законодателството в сектор "Земеделие и развитие на селските райони". Тя ще събира данни за обществените нагласи по различни актуални теми, ще обработва тези данни и разработва бази данни, които в последствие ще предоставя безвъзмездно както в публичното пространство, така и на законотворческите институции с цел подобряване на гражданското участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките и законодателството в сектора. Смятаме, че кампанията е съвсем навременна, предвид предстоящата адаптация на националното законодателство към новите нормативни актове, свързани с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода след 2020 г. Ето защо, въвличането на широката общественост в процесите на формулиране на политиките и законодателството в сектора, е навременна и необходима мярка за постигане на едно по-добро, открито и отговорно управление на държавата, съвместно с гражданите и бизнеса и постигане на по-добра регулаторна среда.

-Как точно ще става събирането на данни?

-Събирането на данни за обществените нагласи ще се извършва посредством анкети, публикувани на специализирана интернет платформа, интегрирана на интернет страницата www.smartagro.bg. Първите две теми, по които обсъждане вече тече, са Проектът на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделски земи и Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 в частта й, касаеща интервенциите чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

-Защо избрахте точно тези две теми?

-Политиките и законодателството, свързани със земеделието и развитието на селските райони, далеч не касаят единствено фермерите. Те влияят както пряко, така и косвено на всеки един гражданин на България, независимо дали той живее в града или на село, тъй като засягат прехраната, управлението на климата и демографията на страната. Проектът на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделски земи, но който е посветена нашата първа анкета, е чудесен пример за това. Той не само има за цел да обедини Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за опазване на земеделски земи, Закона за арендата в земеделието и Закона за опазване на селскостопанското имущество. Той е свързан с много други нормативни актове, с които трябва да работи в симбиоза и да не си противоречи, като например Закона за собствеността (ЗС); Закона за устройство на територията (ЗУТ); Закона за опазване на околната среда (ЗООС); Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и др. Ето защо е толкова важно общественото мнение по въпросите, които се уреждат в него.

Д  Другата тема, за ОСП след 2020, е на дневен ред тези дни. Европейският съюз планира по-голяма гъвкавост за държавите-членки при взимането на решения за прилагането на европейската земеделска политика, при избирането на приоритетите и инструментите, които ще бъдат прилагани. Ето защо отговорността на обществото този път е по-голяма отвсякога и неговият глас трябва да бъде чут.

-Какво трябва да направят хората, които имат мнение по тези въпроси?

-      -  Да посетят интернет страницата www.smartagro.bg и от там платформата „Заедно за българското село“. В секция „Анкети“ могат да открият въпросниците, които са изключително лесни за попълване. Надяваме се на висока активност, за да можем и ние да си свършим добре работата.

-Бихте ли се ангажирали, на отделни етапи от вашата работа да информирате нашите читатели за практически резултати от дейността на фондацията по различни теми от взаимодействието с институциите, оторизирани да създават земеделските закони у нас?

-        - Не само че бихме се ангажирали, но това е и част от нашите задължения като фондация. Събирането на данни за обществените нагласи не би имало смисъл, ако те не се популяризират. Медиите също носят сериозна отговорност в процесите на съгласуване на проектите на нормативни актове, така че те са наш съмишленик в тази дейност, без който не бихме се справили.

 Б. р. - Интервюто е публикувана в бр. 7/юли 2019 г. - сп. "Практично земеделие"

На снимката: Марта Йонкова, Управител на Фондация Смарт Агростарт