Растителна защита, торове, семена

Доверете се отново на решенията на ДюПон при царевица

2015-03-16 

Царевицата е доказано най-печелившата култура. През последните няколко години се наблюдава трайно увеличение на площите, засети с тази култура в България, като в същото време се отчита тенденция за прилагане на нови и по-добри практики при отглеждането й. Опазването на царевицата от вредители и подсигуряването на висок добив е важна цел за земеделските производители. Настъпващите глобални промени в климата на Земята поставят на нови изпитания аграрната наука, която трябва  да отговори адекватно на нарастващите нужди от храни и фуражи. Тези нужди могат да бъдат задоволени не само чрез създаването на перспективни и високодобивни хибриди, но и чрез въвеждането на иновативни подходи в технологиите на отглеждане, съобразени с утвърждаването на нови, по-ефективни и безопасни препарати за растителна защита, в т.ч. хербицидите, които заемат основен дял.

Компетентното определяне на видовия състав и плътността на плевелите и навременното им и качествено третиране – задължителна предпоставка за ефикасен контрол.

Плевелите са основен лимитиращ  фактор при царевицата за получаването на висока и качествена продукция. Ненавременното им отстраняване, особено в периода до 7-8 лист на царевицата, води след себе си понижена продуктивност от културата.

Това е така, тъй като в периода 4 – 6 лист от своето развитие, царевицата залага своите генеративни органи и формира потенциала на бъдещия добив. Поддържането на чисто от плевели поле е от особена важност, за да може културата максимално да се възползва от хранителните вещества и водата в почвата и да разгърне възможностите си за висок и качествен добив.

За да бъде борбата с плевелите ефективна, екологосъобразна и икономически по-изгодна трябва задължително да се спазват две основни правила:

- компетентно определяне на видовия състав и плътността на плевелите;

- прецизен подбор на химични препарати, съобразен с плевелния състав, условията на средата и особеностите на хибрида, както и навременното им и качествено прилагане.

През 2015 г.  ДюПон отново предлага на земеделските производители високо ефективни решения за вегетационна борба при царевицата, които дават възможност да бъде избран най-подходящият вариант за третиране, съобразен с индивидуалните особености на всяко едно поле, както и с предпочитанията на земеделския стопанин. Тези решения за вегетационна борба позволяват унищожаването на плевелите след тяхното поникване или на места, където почвените хербициди не са проявили ефект, или въобще не са използвани.

През 2015 г. основният фокус попада върху два продукта с отлична селективност, които ДюПон предлага за пълен контрол над житни и широколистни плевели: мощния балурицид Принципал® и доказалия се като безкомпромисен в борбата с всички едногодишни и многогодишни житни и  широколистни плевели хербицид  Принципал® Плюс.

Отлично съотношение разход на декар спрямо ефект и добивност

През 2013 година на опитните полета на Аграрния Университет, под ръководството на проф. Мая Димитрова, бяха проведени опити с хербицидни технологии на ДюПон, сравнени с масово предлаганите на пазара конкурентни продукти. Различните хербициди бяха заложени при еднакви агротехнически, климатични, почвени условия и плевелен състав при отчитане на ефикасността им срещу плевелите. Като основни критерии за хербициден ефект и селективност спрямо културата бяха отчетени показатели, като ефективност, височина на растенията, дължина и дебелина на кочана и най-важния показател - количествен и качествен добив.

Резултатите бяха еднопосочни: всички предлагани на пазара технологии осигуряват получаването на  приблизително еднакъв добив, което е доказателство и за равностойна селективност на отделните продукти към културата. Отражение върху себестойността и съответно крайната печалба обаче, освен добива, имат и направените разходи на декар. Тук предлаганите царевични хербициди на ДюПон се отличават от останалите на пазара с най-добро съотношение разход на декар спрямо ефект и добивност. В допълнение, хербицидите на ДюПон предлагат индивидуални решения, съобразени с особеностите на вашето поле.

Принципал® Плюс – плюсът в борбата с плевелите

Принципал® Плюс е хербицидът, който защитава вашите полета от плевели, с които другите продукти се справят трудно или незадоволително, при това само с едно третиране, благодарение на което си спестявате време и пари.


Принципал® Плюс се прилага от 2-ри до 7-ти лист на културата в доза 44 гр/дка с 0,1% прилепител Тренд®90. Активно растящите плевели са чувствителни към продукта, особено в ранни фази от своето развитие, но при редица изведени опити и приложение при голям брой фермери през изминалата година се убедихме, че Принципал® Плюс контролира добре  и плевели в по-напреднала фаза от вегетацията.

След третиране, Принципал® Плюс бързо прониква през листата и корените на проблемните плевели и се придвижва към всички части на растението. Визуален ефект се наблюдава още на втория – третия ден. Той се изразява в пожълтяване на зоните на нарастване при широколистните плевели и антоцианово оцветяване при житните. Плевелите загиват напълно две до три седмици след третирането, като през това време не са конкурент на културата по отношение на влага и хранителни вещества.

Принципал® Плюс се отличава с множество предимства, благодарение на отличното взаимодействие на трите активни вещества, които съдържа - никосулфурон, римсулфурон и дикамба; много широк спектър на контролираните плевели, на практика всички икономически значими плевели, отлична селективност спрямо културното растение, силно системно действие, няма нужда от хербициден партньор, удобна за работа опаковка, без ограничения за следващите в сеитбообръщението култури.

Принципал® – най-мощният балурицид

За разлика от Принципал® Плюс, Принципал® е типичен балурицид, който гарантира максимална ефикасност при борбата с едногодишните и многогодишни житни плевели, благодарение на допълващото се действие на двете активни вещества - никосулфурон и римсулфурон.

Благодарение на гъвкавия си интервал на приложение Принципал® е изключително подходящ партньор за прилагане заедно с противошироколистен хербицид, както разделно, така и в смеси.

ДюПон препоръчва прилагането на Принципал® основно на полета, на които има преобладаващо заплевеляване с житни плевели или за коригиращо третиране на полета при т.нар. „вторично заплевеляване“, когато в резултат на чести превалявания или некачествена обработка се наблюдава повторно поникване на плевелите, както и при традиционното по-късно поникване на някои многогодишни житни плевели.

Без съмнение, ДюПон предлага едни от най-търсените продукти за растителна защита при царевица. Но ДюПон предлага и нещо повече на своите клиенти – доверие, професионална техническа подготовка и обективност, качества, които отличават и правят фирма ДюПон разпознаваема  и предпочитана от земеделските производители.