Растителна защита, торове, семена

Спешно – до 19 август операторите и производителите на биологични продукти трябва да имат електронен подпис или ПИК

2019-08-16 

В рубриката „Актуално” на официалния сайт на МЗХГ е публикувана много важна информация за операторите и подизпълнителите, които произвеждат, преработват, търгуват, съхраняват или внасят биологични продукти

В текста, се казва:

Съгласно чл. 16а, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти от Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) всеки оператор и/или подизпълнител, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти следва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра на лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите.

Потвърждаването следва да бъде извършено в срок до 10 календарни дни от създаването на профила или от промяна на вписаните обстоятелства в него. Съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС следва да се налага глоба или имуществена санкция за непотвърждаване на информацията в срок.

За изпълнение на посочените задължения, съгласно чл. 16а, ал. 5 от ЗПООПЗПЕСследва да имате квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националната агенция по приходите.

Уреденият в 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС електронен регистър е вече създаден и тестван. В тази връзка, от 19.08.2019 г. контролиращите лица са длъжни да започнат да въвеждат в него информацията, която е предвидена от закона. Това налага незабавно да предприемете необходимите мерки и действия за получаване на квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

Персоналният идентификационен код  (ПИК) може да се издаде във всеки офис на НАП.

За въпроси относно издаване на ПИК и КЕП можете да се обърнете към дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на тел: 02 985 11 258.

(ПЗ)