Растителна защита, торове, семена

Корело® Дуо - безупречното решение за борба с плевели в пшеницата през есента

2019-09-05 

Защо да започнем борбата с плевелите в пшеницата още наесен?

През есента пшеницата формира до 40% от бъдещия добив. Затова нормалното гарниране на посева в този период е от съществено значение  за успешното презимуване  на растенията. С настъпващите промени в климата при нашите условия есента става топла и продължителна, което провокира в значителна степен масовото поникване на разнообразни плевели. При комбинация с оптимална влага може да се появят до 90% от житните и 80% от широколистните плевели. Поникналите при тези условия плевели не само затормозяват културата и я конкурират за хранителни вещества и вода, но и се развиват бързо и презимуват успешно, като напролет борбата с тях става по-трудна поради това, че са прераснали .

Есенното третиране с хербициди в подходящите фенофази създава условия за оптимално  развитие на пшеницата, като елиминира неблагоприятното въздействие на поникналите плевели, осигурявайки чист старт на културата още през есентаи дава възможност на културата да развие пълния си потенциал за качествен и количествен добив.

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на обработките на почвата и в частност на оранта, което доведе до увеличаване на проблемните житни плевели като овсига, власатка, див овес, райграс, както и широколистните като лепка, ефемерни видове, лайка, врабчови чревца, овчарска торбичка и други. Основен проблем става заплевеляването през есента и със самосевки от технологична рапица или слънчоглед .

Едни от най-упоритите плевели за контрол са ВИДОВЕТЕ ВЛАСАТКА поради спецификата на листната петура, която може да достигне само до 1мм. Много важно е хербицидното третиране да се извърши в ранни фази на плевела  1-3 лист, които се наблюдават през есента.

ОВСИГА - другият изклюлително труден за борба плевел, поради множеството власинки по листната му петура хербицидите не успяват да проникнат и се отмиват.

Житни плевели като ВЕТРУШКА, ДИВ ОВЕС, ЛИСИЧА ОПАШКА, РАЙГРАС също поникват в голяма степен през есента и презимуват до следващия сезон. Поради упоритостта им, е препоръчително да се започне борба с тях още при поникване наесен, като по този начин ще се намали ранната конкуренция с полските култури, а полетата ще бъдат чисти напролет.

През есента Корело® Дуо се справя с всички едногодишни житни и широколистни плевели, включително упоритите власатка, овсига, както и самосевки от технологични слънчоглед и рапица.

Корело® Дуо 85 ВГ имаситемнодействие и до 1 часпрониква в растителнитетъкани, каторастежът наплевеласпира. Пълнотозагиване е в рамкитена 1 – 3 седмици в зависимостотклиматичнитеусловия и видоветеплевели.

Оптималниятмоментнаприложение е оттретилистдофазавретенене. Замаксималнаефективностнапродуктасепрепоръчваприложение, когатоплевелитеса в раннафазанаразвитие. Прижитниплевелинай-добрирезултатисеотчитат, когатосепръскаот 1-3 листдоначалонабратененаплевела. Зашироколистнитеплевелинай-добриятмомент е между 2 – 6-ти лист.

Корело® Дуо 85 ВГ сеприлага в доза 26,5 г/дка и с обемнапръскане 10 - 30 л/дка. В пакет с хербицида е и прилепителДасойл™, койтоподобрявадействието и повишаваефективността. Тойсеприлага в дозаот 50 мл/дка.

Корело® Дуо 85 ВГ Випредлага :

·         Двойносистемнодействие, с различенмеханизъмнаактивнитевещества.

·         Корело® съдържа и антидот, койтоосигурява 100% селективносткъмкултурата.

·         Отличенконтролнажитниплевели – райграс, овсига, власатка, дивовес, метлица, лисичаопашка.

·         Ефективенсрещувсичкишироколистниплевели, в товачислопаламида, лепка, дивмак, ефемернивидове, технологичнислънчогледовисамосевки и рапица.

·         Спирарастежанажитните и широколистниплевелидо 24 часаследтретиране.

·         Допълнителнопочвенодействиедо 3 седмици, прикоетосеконтролиратпо-къснопоникващитеплевелиследтретиране.

·         Можедасеприлаганаесен, при поникналиплевели.

·         Можедасеприлагапритемпературанад +5°С .