Растителна защита, торове, семена

Иновативните биостимулатори от Лейли Биосолушън България – еталони за повишаване на качеството и добива от културите

2021-01-14 

„Уважаеми партньори и земеделски стопани, измина една година от официалното представяне и извършване на активна дейност на Лейли Биосолушън България. Една година изпълнена с предизвикателства, както за нас човечеството, така и за културите, отглеждани при конкретните условия на България!” – Миладин Назарков, Национален Мениджър Лейли Биосолушън България.

 

Основна задача на земеделието е получаването на високи добиви от отглежданите култури с високо качество.

В глобален мащаб,в резултат на климатичните промени и антропогенната дейност, се наблюдават отрицателни явления, катонамаляване на обработваемите площи, повишаване на атмосферния CO2 и температура, нарушаване на хранителния баланс, които оказват неблагоприятен ефект. Такива абиотични стресове, на които често са подложени растенията, намаляват растежа, развитието, продуктивността и качеството на продукцията. Досегашната практика доказва, че без нарастване и планомерно възпроизводство на почвеното плодородие, не може да се постигне ръст на земеделското производство. Агротехническите решения имат значителен дял в постигането на устойчиво производство от полските култури.

В това отношение, наред с прилаганите агротехнически мероприятия - подходяща обработка на почвата, растителна защита, изграждане на сеитбообращения, съобразени със структурата на отглежданите култури за всеки район и торене, се налага включването и употребата на органични биостимулатори. Това означава да се прилага агроекологичен подход, т. е. разумно използване на природните дадености чрез диференцирани мероприятия, за да се поддържа биологичното равновесие в природата, да се опазва и подобрява околната среда.

Такива решения представляват продуктите, произведени от кафяви водорасли Sargassum sp., които съдържат широк спектър от органични и неорганични съединения, включително растителни хормони – цитокинини, ауксини, абсицинова киселина, гиберелинова и салицилова киселина, както и уникални и сложни полизахариди и полифеноли, които не се срещат при сухоземните растения, като ламинарин и алгинати. Стимулиращото действие на екстрактите от морски водорасли Sargassum sp. върху растежа и развитието на растенията при стресови фактори, се дължи на положителното им въздействие върху хормоналната активност на растенията, специално тази на цитокинините и ауксините.

Една от компаниите – световен лидер в производството на биостимулатори от водорасли Sargassum sp., това е фирма Leili Marine Bioindustry Inc. Компанията през годините инвестира в научна и развойна дейност, създава и използва патентовани технологии за производство  и предлагане на решения, които са еталони за употреба в повече отосемдесет страни по света. Продуктите са подходящи да се прилагат като основно торене, листна употреба, фертигация и третиране на семена.

В резултат на проведени дългогодишни проучвания и демонстарционни опити в различни региони по света и у нас на продукти на фирма Leili Marine Bioindustry Inc., в резултат на наблюдаваните природни катаклизми и абиотичен стрес, на който са подложени растенията, тенденцията към увеличаване на населението в световен мащаб, и в същото време намаляването на земеделските площи, ни дават основание да препоръчаме продуктите на фирма Leili Marine Bioindusstry, като подходяща технология за преодоляване на тези кризи в голяма степен, с която ползвателите си гарантират сигурна възвръщаемост и отговаряне на очакванията от направения избор и получени резултати, в резултат от използване продуктите на компанията!

Предлаганите продукти от Лейли Биосолушън България, отлично се вписват в добрите земеделски практики за получаването на високи добиви и качествена продукция от земеделските култури!

В своята дейност на българския пазар Лейли Биосолушън България е надежден доставчик на висококачествени съвременни продукти за биостимулиране и приложение в земеделието, в съответствие с най-новите тенденции в земеделската практика!

Пожелаваме на всички земеделски стопани успешна 2021година!

Миладин Назарков,

Национален Мениджър

Лейли Биосолушън България ЕООД

 Допълнителна информация: тел. 0889 666 386, имейл: miladin.nazarkov@leili.com

 /На снимката: Миладин Назарков/

Б. Р. – Статията е публикувана в бр. 1/януари 2021 г. на сп. „Практично земеделие”.

 За положителните резултати от изследване ефекта от приложение на торовете на фирма Leili Marine Bioindustry Inc в овощарството може да прочетете в същия брой на списанието. Изданието е на вестникарския пазар в страната от 12 януари т. г.