Растителна защита, торове, семена

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ НАПОМНЯ: Времето за засяване на междинните култури наближава

2021-07-07 

ü 

     След жътва на зърнено–житните и други зимни или ранни пролетни култури, вместо да оставяме земята да изпарява неефективно до пролетта и да намножава плевелна растителност, да ерозира и се разпрашава, ние можем да вмъкнем в сеитбооборота независимо от технологиите, които прилагаме, голям набор покривни/междинни култури.

 

     Засяването на междинни култури не само намалява почвената ерозия и измиването на хранителни вещества в подпочвените и повърхностните води, но и подобрява почвената структура, набавя на почвата хранителни вещества и подпомага биологичната активност в нея. Това от своя страна води до увеличаване на добивите от основните култури.

1.     Основни ползи от междинните култури

Øбиологично разнообразие и многопластов сеитбооборот

Øпотискат плевелитеи стимулират  полезната почвена фауна

Øувеличават  органичната маса и стабилизират хумусния баланс

Øмобилизирати натрупват хранителни вещества от дълбоки слоеве

Øповишават почвеното плодородие и предпазват от ерозия

Øподобряват почвената влагоемкост, оптимизират системата от пори и аерацията на почвата

Øподобряват почвената структура , предпазват от уплътняване на почвата и предотвратяват измиване на хранителни вещества

Øсъхраняват естествените процеси в почвата, извеждат биологична борба с болести и нематоди

2.     Основни характеристики на междинните култури

Øбързорастящи широколистни

Øс лесно разградима биомаса

Øс тясно съотношение C:N

Øда образуват коренова система с голяма маса и обем

Øазотфиксиращи легуминозни

Øконкурентоспособни кръстоцветни

Øневзискателни неутрални растения

Øсухоустойчиви за южни региони

Øосигуряващи  сцепление житни при нужда

Øизбор най-вече според сеитбооборота

 3.     Основни видове

Øбял синап и други видове синап

Øфуражна ряпа, мелиоративна ряпа

Øелда

Øфацелия

Øдребносеменни бобови – детелини, звездан и др.

Øедросеменни бобови – грах, фий, лупина, секирче и др.

Øпясъчен овес, ръж, някои житни треви

Øвсички отговарящи на целта, на правилните характеристики и не противоречащи на сеитбооборота

-------------------------------------

КАТО ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОСИТЕЛ НА СЕМЕНА ОТ ПОКРИВНИ КУЛТУРИ С МАРКАТА „SAATBAU LINZ“ ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ ПРЕДЛАГА ШИРОК НАБОР КУЛТУРИ И СПЕЦИАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СМЕСКИ ЗА ГРИЙНИНГ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВСЯКО СТОПАНСТВО.

Инж.-агр. Евелина Маринова

 Допълнителна информация:

               Лидер Консултинг ЕООД

        мобилен: 0886 628775
        e.marinova@leader-consulting.
bg
        www.leader-consulting.bg

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Б.р. - Продължението на статията относно: 1.     Основни правила за избор на междинна култура; 2.  Основни предимства  на смеските; 3.     Основни агротехнически правила и основни рискове и неблагополучия - може да прочетете в бр. 7/юли 2021 г. на сп. "Практично земеделие", който излиза от печат на 09.07.2021 г. Търсете в разпространителската мрежа в страната.