Растителна защита, торове, семена

ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ: Кои са основните правила за избор на междинна култура; предимства на смеските

2021-07-13 

Продължение от публикацията: ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ НАПОМНЯ: Времето за засяване на междинните култури наближава  (https://praktichnozemedelie.com/w/p/a/0/4/3782/bg#1), от 07.07. 2021 г.

1.     Основни правила за избор на междинна култура

Øда прекъсват сеитбооборота, да са различни от основните култури

Øкореновите системи да ползват различни пластове

Øспоред технологията: зимуващи или мръзнещи – класически вариант

Øспоред почвата:  да разбиват уплътнения или да осигурят сцепление

Øза тежки или за леки почви; за влажни или сухи условия

 2.     Основни предимства  на смеските

Øбиологично разнообразие на полето

Øне намножава болести и неприятели в праг на вредност

Øразрохква почвата на различни дълбочини

Øчерпят различни хранителни вещества и то от различни  почвени пластове, оползотворяват по-добре дадените климатични условия

Øвзаимна защита и компенсация на видовете

ØЕдно такова растително „общество“ привлича различни полезни насекоми, които могат да помогнат в борбата с вредители

ØПроизводителността на почвата в голяма степен зависи от кореновата маса, която може да се развие на определено място при определени условия - колкото повече корени имат възможност да се развият, толкова повече енергия може да бъде предадена на почвата

3.     Основни агротехнически правила

Øсроковете да бъдат съобразени с биологичната особеност на вида

Øпри намаляваща дължина на деня трупат повече биомаса

Øда се сеят плитко в подравнена почва за да поникнат дружно

Øнезависимо от технологията – след предшественика да има прекъсване на капилярното изпарение

Øда се управлява посева – според срока, вида и целта

Øда не се допусне цъфтеж – в обичайния случай не е желателно, тъй като биомасата загрубява, увеличава се дела на целулозата и става по-трудноусвоима за микроорганизмите

Øосновното торене с фосфор и калий за основната пролетна култура трябва да се изведе преди сеитба на междинната, ако не е извършено преди друга култура в сеитбооборота

Øако се извършва по-дълбока обработка срещу основната култура, добре е да бъде преди междинната култура

Øбобовите не бива да надхвърлят 50% в междинните смески

Øмулчиране, компостиране, валиране или естествено измръзване

Øизбягва се дълбокото  размесване/ заораване  на свежа зелена маса с почвата

Øслед отмиране на междинната култура абсолютно задължително е прекъсване на капилярното изпарение посредством дори само на 1 см дълбока обработка

Øако се ползват зимуващи междинни култури, само бобови видове може да останат максимално дълго на полето

    4.     Основни рискове и неблагополучия

Øдиректните сеитби в горещите месеци често имат за резултат лошо гарниране на посева, компрометиране на посева (важи и за основни култури)

Øнепоникване на семена поради дълбоко засяване и превръщането им в плевел за основната пролетна култура

Øпри неправилен подбор в сеитбооборота може да не изпълнят едно от предназначенията си за прекъсване на патогенен фонд, а да поддържат заразата, например пшеница самосевка – фузариум...

Øпри мека зима или недоразвити растения да не измръзнат – налага се помощ чрез подходящи инструменти или препарати

Øзимуващи междинни култури  може да изтеглят храна и вода ако се държат прекалено дълго на полето напролет

Øпоникване в основната култура на издънки или семена – това не се смята за голям негатив поради ефективните съвременни хербициди

Øако не се извърши плитка обработка на почвата след отмиране на междинната култура има голяма вероятност почвата да се спече  и просъхне поради изградената система от пори – задължително прекъсване на капилярното покачване.

 За избор на технология правилната преценка се базира на задълбочен анализ на почвата, агрометеорологичните условия, история на полетата, сеитбооборота, следващата култура и бъдещите ни намерения.

 Ползването на междинни култури е добър избор при всяка технология. Не междинната култура може да ни провали, а неправилният избор на технология и машини и несъобразяването с конкретните условия на работа.

 КАТО ЕКСКЛУЗИВЕН ВНОСИТЕЛ НА СЕМЕНА ОТ ПОКРИВНИ КУЛТУРИ С МАРКАТА „SAATBAU LINZ“ ЛИДЕР КОНСУЛТИНГ ПРЕДЛАГА ШИРОК НАБОР КУЛТУРИ И СПЕЦИАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ СМЕСКИ ЗА ГРИЙНИНГ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВСЯКО СТОПАНСТВО.

Инж.-агр. Евелина Маринова

Допълнителна информация:

             Лидер Консултинг ЕООД

      мобилен: 0886 628775
      e.marinova@leader-consulting.bg
      www.leader-consulting.bg