Растителна защита, торове, семена

Есен 2021: НЕРО® ЕК - най-доброто предложение на ФМС за контрол на плевелите при маслодайна рапица

2021-08-19 

Синергия на две активни вещества гарантираща отлична дълготрайна защита на културата

Рапицата е една от важната култури, отглеждани у нас. Дългият период на растеж и неблагоприятните атмосферни условия, често правят това растение особено чувствително към плевелите. За постигане на оптимален ефект и гарантиране на чист старт за развитие на културата, третирането с хербициди трябва да се извършва преди или след сеитба на рапицата, още през есента. Третиранията през пролетта са като цяло по-слабо ефективни и трябва да се извеждат по-скоро с коригираща цел.

Адекватнатаборбасплевелитееединотосновнитефактори, коитоопределятравнищетонадобиваприрапицата, тъйкатоплевелитеиматконкуриращовлияниепоотношениенажизненоважнитефакторизаразвитиетойипредизвикватсилнопонижениенабиологичнияйпотенциал. Правилнотоотглежданетрябвадазапочнеощесподготовкатанаполетоидапреминепрезизборанаподходящхербицид, койтоотговарянанай-новитетенденцииврастителназащитапритазикултура. Вредатаотплевелитеекомплекснаиенай-силноизразенавраннитефенофазиотразвитието на рапицатапрезесентамесецитеоктомврииноември, катосилнотораннозаплевеляване може да доведе дозначителнизагубинадобив.

НЕРО®ЕКепатентованакомбинацияотдвеактивнивеществасразличенначиннадействиепетоксамидикломазон. Взаимодействиетонатезиактивнивеществагарантираотличнадълготрайназащитанакултурата.

Петоксамиденовоактивновеществоврапицатаотгрупатанахлорацетамидите.  Поемасеоткореноватасистемаилистатанапоникващитеплевелииспираобразуванетонамастникиселинииклетъчнотоделеневплевелнитерастения.

Кломазонсеабсорбираоткоренитеикълноветенаплевелнитерастенияипотискасинтезанахлорофиликаротеноиди, необходимиприфотосинтезата.

Редица опити, проведени през годините, показаха много добра ефикасност и селективност спрямо конкурентни продукти предлагани в тази култура.

 НЕРО®ЕКсеприлагавдоза 300 мл/дкаследсеитба, предипоникваненакултура.

Задасепостигнедобърефектотприложениетонапродукта,сепрепоръчватретираниятадасеизвършватпридостатъчнапочвенавлага. Влажнатапочвадопринасязаускоряваненаефектаотприложение, авнасянетовсухапочваможедадоведедозабавенаефикасност.

Синергизмътвдействиетонапетоксамидикломазонразширяваспектъра