Растителна защита, торове, семена

Ангажименти на растителнозащитната индустрия за устойчива употреба на продукти за растителна защита

2021-11-10 

Б. р. – Тук представяме резюме от презентация на г-жа Нели Йорданова, Генерален директор на Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), представена по време на кръгла маса на тема „Устойчива употреба на пестициди в контекста на Зелената сделка“, 13 октомври 2021 г.

Иновации&инвестиции

Подкрепяйки иновациите, подкрепяме амбицията на ЕК за възстановяване на околната среда.До 2030 г. в областта на Иновации & инвестиции, на европейско ниво се предвиждат:

Ø  10 милиарда евро в иновации в прецизно земеделие и дигитални технологии;

Ø  4 милиарда евро в иновации в био продукти за растителна защита.

 

Кръгова икономика

Увеличаване на събираемостта и рециклирането на празните пластмасови опаковки от продукти за растителна защита – намаляване отпадъците и използваните ресурси. Цели до 2025 г.:

Ø  75% събираемост на празни пластмасови опаковки в държавите-членки на ЕС;

Ø  създаване на системи за събиране във всички държави-членки  на ЕС.

 

Защита на хората и околната среда

Обучения на земеделски стопани за прилагането на Интегрирано управление на вредителите, опазване на водите и значението на личните предпазни средства. До 2030 г. ще се осигурят:

Ø  обучения за 1 млн. земеделски стопани за добри земеделски практики за защита здравето на хората и опазване на околната среда;

Ø  намаляване допълнително експозицията на операторите - технологиите за затворени трансферни системи (CTS) за продукти за растителна защита да са достъпни за всички земеделски стопани в ЕС.

 

Иновационни решения – най-големите ПРЕДИМСТВА

Иновациите в растителната защита са насочени в полза на земеделските производители, потребителите и обществото. Те са ключ към опазването на околната среда, и база за подсигуряване на необходимите по-големи количества храна.

Ефективните решения за РЗ помагат на земеделските производители да контролират разпространението на настоящи и нововъзникващи вредители и болести, които увреждат плодови, зеленчукови и зърнени култури - като по този начин поддържат здравето на растенията и осигуряват продукция в достатъчни количества и качество.

Намаляването на загубите на реколта заради вредители, болести и плевели, води до по -високи добиви на м² и намалява нуждата от преобразуване на неземеделски в земеделски площи - както в ЕС, така и в световен мащаб.

Растителната защита гарантира рентабилността на инвестициите в селското стопанство - включително разходите за използването на земя, семена, гориво и вода - допринасяйки за здрава реколта и за намаляване на излишни ресурси, тя поддържа доходите на земеделските производители.

Осигуряване на земеделските производители с набор от инструменти за иновативни решения за растителна защита, включително конвенционални/биопродукти и прецизно приложение, работещи заедно, за да подкрепят всички модели на земеделие, включително конвенционални, органични, интегрирани и консервиращи земеделски практики, и да задоволят нуждите на различни климатични и ландшафтни условия.

 

Цялата публикация може да прочетете в бр. 10/2021 г. на сп. „Практично земеделие”. Изданието е на вестникарския пазар от 05.11. 2021 г.