Растителна защита, торове, семена

Ефекти от есенното приложение на фунгицида Талиус ® 20 ЕК при житните култури

2015-11-14 

Навременната борба с плевелите и болестите още през есента в посевите със зърнено-житни култури е ключова за постигане на добри резултати. Подробна информация за предложенията на ДюПон за защита на зърнено-житните от плевели и болести през есента на 2015 г. поместихме в специална статия, в бр. 9/ септември-октомври т. г., на сп. „Практично земеделие”, където обосновано и с аргументите на агрономическата наука бяха коментирани ползите от осигуряването на чист старт за културите.  ДюПон България предлага на българските зърнопроизводители високо ефикасни продукти за есенно приложение с отлично хербицидно действие и широк интервал на приложение: Алай® Макс - ефективен хербицид за борба срещу най-важните широколистни плевели при пшеница и ечемик и хербицидът Игъл® 75 ВГ - приложен след сеитбата преди поникване или рано след поникване на пшеницата и ечемика и който напълно унищожава едногодишни и многогодишни широколистни плевели и едногодишни житни като ветрушка, лисича опашка, видове райграс и едногодишна метлица и др.

Предложението на ДюПон за контрол на брашнестата мана през есента е Талиус® 20 ЕК.

От опасните болести по пшеницата, които я атакуват още в най-ранни фази от развитието й, брашнестата мана (Erysiphe graminis) е една от най-вредоносните. Болестта се развива през целия вегетационен сезон, като най-силно се проявява при влажно и хладно време /б. р. – типично за есента/, при по-слаба интензивност на слънчевата радиация и в гъсти и прераснали посеви.

Напада всички зелени органи, но най-често признаците се проявяват по първите листа  и след това  и върху листата от горните етажи,  листните влагалища, стъблата и по-рядко плевите. По нападнатите части  се появяват  нечисто бели брашнести  налепи /виж. снимката/. При по-силно нападнатите растения - тъканите между заразените участъци – жълтеят, а под налепите остават по-дълго време - зелени. Болестта е много вредоносна, когато обхваща   флаговият  лист  и класа – така зърното остава по-дребно, не добре изхранено и с влошени качества. Критични моменти от развитието на пшеницата по отношение на заразяване със заболяването е периодът от братене до появата на класа, и особено след появата на първия осил до пълната поява на класа.

Фунгицидът Талиус® 20 ЕК е еталон в борбата с брашнеста мана при житните култури и гарантира отлична защита при чувствителни сортове и гъсто засети посеви. Продуктът е с локално-системно действие и газов ефект в растението, с принципно нов начин на действие.

С безкомпромисното си действие срещу брашнестата мана, през последните години Талиус® 20 ЕК спечели доверието на голяма част от  земеделските производители в Европа.  Поради специфичните особености в начина си на действие той осигурява най-продължителна защита  (над 4 седмици) срещу брашнеста мана, в сравнение с останалите фунгициди на пазара, а благодарение на газовото налягане на активното вещество, продуктът действа с еднаква интензивност не само там където попада, но и върху околната територия. Това е от голямо значение при по-гъсти посеви, когато не е възможно работния разтвор  да омокри напълно цялото растение.

В допълнение към фунгицидния ефект, под влияние на Талиус® 20 ЕК се повишава равнището на ензимите, отговарящи за естествения защитен механизъм на растението и като резултат се повишава устойчивостта на културата не само спрямо брашнестата мана, но и значително се намалява опасността от развитие на други болести. Установено е опитно, че активирайки защитните сили на културата, Талиус® 20ЕК намалява опасността от развитие на базично гниене/снежна плесен. Напролет, за културите третирани наесен с Талиус при нормални условия за възникване на болести, обикновено е достатъчно само едно приложение на фунгицид . Освен това спомага за увеличение на основни количествени и качествени показатели.

            Опити с Талиус® - есенно приложение, Украйна - 2009-2011 година

 

Приложен есента, във фаза 3-ти-5-ти лист на културата - в случая в посеви, засети с украински сортове хлебна пшеница, Талиус® помага за по-доброто презимуване. 

Отчетените и постигнати резултати от цитираните опити, проведени в Украйна през  2009 -2011 година, са систематизирани, като най-важните изводи са:

1.След  приложение на Талиус® и при предпоставки от възникване на базично гниене/ снежна плесен, процентът на заразените растения в третираните площи намалява до 2-4%, докато в контролата е 12%. Продуктът активира естествените защитни механизми на растението и така намалява риска от  заразяване и подпомага културата да се справи сама с патогена.

2. При отчитане на резултатите напролет, броят на растенията на кв. м. се увеличава с 16%, и тези, третирани с Талиус®, са с по-добре развита коренова система и  с по по-здрав вид /.

3. Продуктът е повлиял съществено върху повишаване резултатите от добива – масата на 1000 семена, изразена в грамове спрямо контролата е нараснала с 8,8 гр. ,а разликата в добива е със 110 кг в повече – или повишението е 18%.

4. Приложението на Талиус® върху качеството на продукцията – в случая върху качествените показатели на зърното от сортовете хлебна пшеница, се изразяват в нарастване на протеиновото съдържание  с 1% спрямо контролата и увеличаване на мокрия глутен с 2,01% отново спрямо контролата (Б. р. – В опит на Изследователската станция Весели Подол, през 2010-2011 г., с есенно приложение на продукта в регион Сими, Украйна – мокрият глутен в зърното е повишен с 8% , а протеиновото съдържание с 2,5% спрямо контролата/. Като се има предвид, че това са едни от най-важните показатели за хлебопекарните качества на хлебната пшеница, повишаването им следствие на приложението на Талиус®, надгражда в стойността на продукцията и влияе положително върху повишаване на цената й.  Известно е, че  като  правило, цената на хлебната пшеница е по-висока на световните борси. За сведение, и през есента на 2015 г., по данни на отдел „Агростатистика” към Министерството на земеделието и храните у нас – средната цена на тон хлебна пшеница е с 30-35 ,00 лв. по висока от тази на фуражната пшеница.

Забележка: Тези опити са изведени само с есенно приложение на Талиус®, пролетно третиране не е извършено.

 

На снимката: Симптоми на брашнеста мана по пшеница още в началото на вегетацията;

Източник на снимката:  https://commons.wikimedia.org