Какви са новите правила за намаляване на риска и употребата на пестициди в ЕС?

By on 24.06.2022 0 438 Views

Европейската комисия предложи нови правила за намаляване на употребата и риска от пестициди в ЕС (на 22 юни , т. г.) като постига целта на стратегията „От фермата до трапезата” за справедлива, здравословна и зачитаща околната среда хранителна система, се казва в информация, публикувана на официалната интернет страница на ЕС.

Какви са новите предложения и стъпки?
Въвеждат се:

Правно обвързващи цели: обвързващи цели на ниво ЕС за намаляване с 50% на употребата и риска от химически пестициди и използването на по-опасните пестициди до 2030 г. Държавите-членки ще трябва да определят свои собствени цели за намаляване в рамките на ясно определени параметри, както и техните собствени стратегии, за да се гарантира, че целта за целия ЕС се постига колективно.
Строги нови правила за прилагане на екологосъобразен контрол на вредителите: цялостна нова рамка за прилагане, за да се гарантира, че всички земеделски производители практикуват интегрирано управление на вредителите „IPM“, при което всички алтернативни методи за контрол на вредителите се разглеждат първо, преди химическите пестициди да могат да бъдат използвани като последна мярка.
Забрана за употребата на всички пестициди в чувствителни зони: употребата на всички пестициди е забранена в чувствителни зони (и в рамките на 3 метра от тези зони), като обществени паркове или градини, детски площадки, площадки за отдих или спорт, обществени пътеки, т.е. както и екологично чувствителни зони
Изключителна подкрепа от ЕС: Земеделските производители ще бъдат подкрепени от Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в този преход: в продължение на 5 години държавите-членки могат да използват ОСП за покриване на разходите за новите изисквания за земеделските производители.
Новите правила ще бъдат заложени в регламент, който е пряко задължителен за всички държави-членки.
Защо Европейската комисия предлага тези правела, може да прочетете на:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_22_3694